REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CALIFORNIA TRADING

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym
przez Sprzedającego pod adresem: www.sklep.california-trading.eu
California Trading Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z siedzibą w Tczewie (83-110) przy ul. Skarszewskiej 21, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000283727, NIP: 604 007 61 13, REGON: 220447908, reprezentowaną przez komplementariusza California Trading Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie (83-110) przy ul. Skarszewskiej 21, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000276176, NIP: 604 007 64 32, REGON: 220450224, reprezentowaną przez Zarząd:
Marek Czebiołko – Prezes Zarządu,
zwaną także zamiennie „Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
- pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): +48 601 630 003
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@california-trading.eu

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).
4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.california-trading.eu, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.california-trading.eu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Sklep internetowy www.sklep.california-trading.eu prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
5. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.sklep.california-trading.eu są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
7. Przeglądarka internetowa:
• Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies,
• Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies,
• Chrome w wersji 10 lub nowszej z obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies,
• lub analogiczna;
8. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli;
9. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
10. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności przesyłanie spamu czy prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
11. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
12. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż oklein modyfikowanych i obrzeży, kamienia syntetycznego, płyt akrylowych, paneli dekoracyjnych, zamków magnetycznych, uchwytów meblowych i innych komponentów do produkcji mebli oraz prefabrykaty stolarki budowlanej opisanych na kartach produktu.

§ 3 Rejestracja, zamówienia oraz zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Przed złożeniem zamówienia istnieje możliwość rejestracji konta w Sklepie Internetowym.
2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając nazwę użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres dostawy towaru, zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
3. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzy rejestracyjnym.
5. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomości elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem maila biuro@california-trading.eu z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.
6. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
7. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
8. Przy incydentalnych zamówieniach rejestracja konta nie jest konieczna.
9. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
10. Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych, zawierają one kwotę netto oraz brutto. Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny brutto.
11. Koszty dostawy oraz koszty operacji finansowych uwidocznione są przed ostatecznym złożeniem Zamówienia. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu do Klienta.
12. Zamówienia można składać:
• online – poprzez witrynę Sklepu Internetowego, 24h na dobę, 7 dni w tygodniu,
• za pośrednictwem maila – biuro@california-trading.eu
• telefonicznie, dzwoniąc pod numer +48 601 630 003 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
13. W celu złożenia zamówienia online – poprzez witrynę Sklepu Internetowego należy:
• Zarejestrować się w Sklepie Internetowym (lub zalogować się, jeśli konto użytkownika zostało już utworzone).
• Wybrać kategorię produktu, w której znajduje się poszukiwany przez nas produkt.
• Wybrać produkt klikając w jego tytuł bądź zdjęcie produktu.
• Po wejściu na stronę produktu należy zapoznać się z informacjami oraz jeśli produkt zawiera atrybuty, wybrać interesujący nas atrybut klikając w okrągłe pole wyboru znajdujące się obok atrybutu.
• Wybrać zamawianą ilość produktów i dodać do koszyka zamówień klikając w ikonę „Dodaj do koszyka”.
• Jeśli chcemy zamówić więcej produktów, należy powtórzyć operacje opisane powyżej.
• Aby zrealizować zamówienie należy przejść na stronę zamówienia klikając przycisk „Twój koszyk” znajdującą się w prawym górnym rogu strony.
• Po przejściu na stronę zamówienia należy sprawdzić poprawność danych w zamówieniu oraz zdefiniowane wcześniej adres dostawy oraz opcjonalnie do faktury i wybrać przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia” znajdujący się poniżej zestawiania zamówienia.
• Na stronie adresu należy wybrać adres dostawy i wybrać przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”. Na tej stornia możemy umieścić dodatkowy komentarz do zamówienia, który będzie skierowany do sprzedawcy, np. preferowane godziny dostawy, wskazówki ułatwiające dojazd dla kuriera, uwagi do faktury, itp.
• Następnie należy wybrać interesującą nas opcję dostawy klikając w okrągłe pole wyboru znajdujące się obok opcji dostawy, zaakceptować Regulamin i wybrać przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”.
• Na tym etapie należy wybrać sposób płatności oraz postępować zgodnie z pojawiającymi się wskazówkami oraz wybrać przycisk „Potwierdzam zamówienie” co jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.
14. Zamówienia realizowane są wg kolejności ich składania.
15. Po otrzymaniu Zamówienia, Usługodawca przesyła na adres w nim podany, informację o zaistniałym zdarzeniu. Potwierdzenie Zamówienia poprzez złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży zamówionego produktu.
16. W przypadku zmiany lub przedłużania się terminu realizacji Zamówienia, jak również braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta z prośbą o potwierdzenie dalszego zainteresowania realizacją Zamówienia.
17. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, Usługodawca może zaproponować Klientowi:
• anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Usługodawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia),
• anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Usługodawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),
• podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na Zamówienie produktów zostanie w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem Zamówienia na kilka wysyłek).
18. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji Zamówienia w sytuacji, o której mowa w pkt. 17. niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stornie Usługodawcy), Usługodawca dostarczy Klientowi produkty, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 5. Regulaminu.
19. W przypadku, gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w pkt. 17. niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy), Usługodawca może anulować Zamówienie w całości.
20. W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji wskazanej w pkt. 18-19 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 5. Regulaminu.
21. Produkty są dostarczane za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich lub poprzez odbiór osobisty w siedzibie Usługodawcy pod adresem: 83-110 Tczew, ul. Skarszewska 21 w zależności od tego, jaki sposób dostawy został wybrany podczas składania Zamówienia.
22. Produkty są wysyłane:
• po otrzymaniu potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w pkt 12. przy wyborze – za pobraniem oraz
• po uznaniu środków na koncie, o ile wybrano opcję przedpłaty "przelew na konto".
23. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.
24. Przy wysyłce Towarów doliczany jest koszt wysyłki – jest on widoczny przy składaniu Zamówienia, a przed ostatecznym jego zatwierdzeniem można sprawdzić całkowity koszt wysyłki. Jeżeli stwierdzono, że opakowanie Towaru było w momencie jego odebrania uszkodzone zaleca się w obecności kuriera spisać protokół uszkodzeń. Zarejestrowany klient może przejrzeć wszystkie złożone przez siebie zamówienia w opcji „Zamówienia klienta”, podane są tam również informacje o ich statusie.
25. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
• co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską,
• co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia w siedzibie Usługodawcy.

§ 4 Płatności

1. Na każdy sprzedany Towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę VAT)
2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić:
• za pobraniem (przy odbiorze towaru),
• przelewem na konto bankowe Usługodawcy,
• osobiście w kasie Usługodawcy – w przypadku osobistego odbioru zamówionych towarów.
3. Klient nie ma możliwości zapłacić za część Zamówienia z góry a za część Zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru Zamówienia.
4. Potwierdzenie Zamówienia z danymi dotyczącymi również płatności jest wysyłane mailem bezpośrednio po złożeniu Zamówienia. W przypadku, gdy zostanie złożone Zamówienie płatne tzw. przedpłatą, a nie zostanie opłacone w terminie wskazanym w potwierdzeniu złożenia Zamówienia Usługodawca uznaje, że Klient zrezygnował z realizacji Zamówienia. W przypadku odbioru osobistego produkty oczekują na odbiór 7 dni od dnia przekazania informacji o skompletowaniu towaru. Po upływie tego terminu i nieodebraniu Zamówienia Usługodawca uznaje, że Klient zrezygnował z Zamówienia.

§ 5 Odstąpienie od umowy, reklamacje i zwroty

1. Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane – wystarczy przysłać do Usługodawcy wiadomość e-mail (na adres: biuro@california-trading.eu) z informacją o rezygnacji z Zamówienia.
2. Jeśli Zamówienie zostało już wysłane – należy dokonać zwrotu paczki na adres Usługodawcy ,83-110 Tczew, ul. Skarszewska 21.
3. W przypadku zakupu przez Konsumenta produktu w Sklepie Internetowym, może on odstąpić od umowy bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 6. poniżej) w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
• od daty dostarczenia produktów (otrzymania zrealizowanego Zamówienia, wydania produktów),
• od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego Zamówienia – jeżeli Zamówienie jest realizowane w częściach.
Wzór oświadczenia Konsumenta znajduje się do pobrania na stronie internetowej: Formularz Zwrotu
4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.):
1)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
5)      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument.
7. Jeżeli produkt dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym Konsument zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Usługodawca jest zobowiązany do odebrania produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter produktu nie można jego odesłać w zwykły sposób pocztą.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
9. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Usługodawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot Zamówienia w całości lub w części:
10. w siedzibie Usługodawcy pod adresem: 83-110 Tczew, ul. Skarszewska 21,
11. Pocztą Polską lub kurierem na adres siedziby Usługodawcy pod adresem: 83-110 Tczew, ul. Skarszewska 21.
12. Usługodawca nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
13. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy (pisemnie, elektronicznie lub faksem). Skorzystanie ze wzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 3. nie jest obowiązkowe.
14. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym tutaj: Formularz Reklamacji
15. Produkt reklamowany zakupiony przez osobę niebędącą Konsumentem nie może nosić śladów używania, musi być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony.
16. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.
17. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Usługodawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
18. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, od umowy odstąpić lub żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby to nadmiernych kosztów. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, bierze się pod uwagę rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
19. Usługodawca gwarantuje zwrot kwoty odpowiadającej cenie zakupu produktu.
20. Zwrot przez podmiot niebędący Konsumentem powinien być dokonany niezwłocznie po wysłaniu na adres: biuro@california-trading.eu oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna/sprzedaży i otrzymaniu od Usługodawcy potwierdzenia otrzymania informacji. Wraz z odsyłanym produktem należy zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymano wraz towarem, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego produktu.
21. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady za produkty oferowane w sklepie California Trading.
22. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zamówione produkty dotarły do Klienta w idealnym stanie. Po otrzymaniu przesyłki, Usługodawca zaleca rozpakowanie jej w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu sporządzenie protokołu, który powinien być podpisany przez odbierającego oraz osobę dostarczającą przesyłkę. W przypadku uszkodzenia przesyłki w drodze, konieczne jest dołączenie dokumentu podpisanego przez doręczyciela, informującego o charakterze uszkodzeń. W takim przypadku Usługodawca wymieni produkt na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe zwróci równowartość ceny zakupu produktu powiększonej o cenę przesyłki. W każdym przypadku reklamacji Usługodawca stara się realizować ją jak najszybciej, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia. Opłatę za ponowne dostarczenie reklamowanego Towaru do Klienta ponosi Usługodawca.

§ 6 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
5. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
6. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
7. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres: biuro@california-trading.eu
8. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
9. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży.
11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
12. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
13. Strona korzysta z usługi "Google Analytics" - zbierającej anonimowe informacje o odwiedzanych stronach naszych serwisów. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności "Google Analytics", w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/ .
14. Strona posiada zagnieżdżone kody usług Google Analytics dla reklamodawców displayowych, które używane są również do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania reklam w sieci reklamowej Google. W oparciu o pliki cookies i tagi remarketingowe może wyświetlać reklamy użytkownikom, którzy odwiedzili stronę www.california-trading.eu i www.sklep.california-trading.eu, podczas korzystania z wybranych narzędzi firmy Google. Każdy odwiedzający nasz serwis ma możliwość zrezygnować ze śledzenia poprzez Google Analytics dla reklamodawców displayowych oraz z niestandardowych reklam w sieci reklamowej Google.

§ 7 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu Internetowego, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. Usługodawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Konsumentowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z § 5 pkt 3 Regulaminu.
5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane w celach indentyfikacyjnych mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 nr 119 poz. 1117 ze zm.).
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
7. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Usługodawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).


Powrót do góry